Return to page

Regulamin usługi WSmart

Regulamin usługi WSmart

obowiązujący klientów kupujących usługę od 13.01.2022 r.

 1. Definicje

Sklep internetowy - prowadzony w języku polskim serwis internetowy, dostępny pod adresem http://www.wiillisch.pl/, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów w postaci lodów tradycyjnych.

Sprzedawca / Sprzedający – osoba, która świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego lody Willisch https://willisch.pl/pl_PL/page/regulamin i niniejszym regulaminie, tj. WILLISCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (adres siedziby: ul. Skocka 22, 62-100 Wągrowiec), REGON: 382685097, NIP: 766-199-96-88.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w Regulaminie sklepu internetowego korzysta z oferty Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który korzysta ze Sklepu internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Konto - prowadzony dla Klienta przez Sprzedającego zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego.

Towar - asortyment i produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym – www.willisch.pl  ze szczególnym uwzględnieniem lodów tradycyjnych.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta na temat rodzaju i ilości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, którymi jest zainteresowany, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, jak również precyzujące przedmiot zamówienia, miejsce i formę dostawy Towaru oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży.

Umowa sprzedaży - umowa zawierana między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych Towarów, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać oraz zapłacić umówioną cenę sprzedaży.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowań, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Bonus – dodatkowa korzyść, do których może być uprawniony Klient w związku z zakupem Usługi, po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedającego.

Kod – ciąg cyfr i znaków służący do jednorazowej aktywacji upustu cenowego na Zamówienie, po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedającego.

Dostawca – podmiot świadczący usługi w ramach metod dostawy Towarów nabywanych przez Klienta.

Okres Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy trwający odpowiednio 1 miesiąc albo 12 miesięcy

w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.

Operator Płatności – podmiot świadczący usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Sklepu internetowego lub załącznikach do tego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść znajduje się na stronie: willisch.pl

Regulamin Sklepu internetowego – regulamin sklepu internetowego lody Willisch, którego treść znajduje się na stronie https://willisch.pl/pl_PL/page/regulamin

Usługa WSmart lub Usługa – płatna usługa skierowana do Klientów obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w Sklepie internetowym i zwrotów opakowań Towarów – tzw. box’ów.

Usługa Płatności - usługa świadczona przez Operatora Płatności.

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

Usługa pozwala na korzystanie przez Klienta na warunkach określonych w Regulaminie:

 • z udostępnionych przez Sprzedającego metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży;
 • z bezpłatnego zwrotu opakowania Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie,
 • z Bonusu, na zasadach i warunkach określonych przez Sprzedawcę.

W ramach Usługi, Sprzedawca zapewnia Klientom dostawę Towarów przez Dostawców w ramach przesyłek kurierskich.

Dostawy realizowane w ramach Usługi mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj.

z terytorium Polski na terytorium Polski).

Usługa nie może być wykorzystana w celu dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego udostępnienia

w Sklepie internetowym innym Klientom, co oznacza, że Usługa może być świadczona wyłącznie na rzecz

i na indywidualny użytek Klienta.

Usługa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie internetowym.

Usługa nie obejmuje realizacji dostaw Towarów. Usługi dostaw Towarów świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za terminowość dostawy Towarów.

Sprzedawca może za pomocą powiadomień na telefon (wiadomość SMS) na wskazany przez Klienta numer telefonu w ustawieniach Konta kierować informację zawierającą termin zakończenia Okresu Rozliczeniowego.

 1. Zakres Usługi WSmart

Klient może skorzystać z Usługi w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy tylko przy Zamówieniach, w których:

 • dostawa odbywa się na terytorium Polski,
 • dostawa odbywa się za pośrednictwem przesyłek kurierskich.

Klientowi, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa powyżej.

Sprzedawca zapewnia Klientowi bezpłatny zwrot opakowań Towarów (tzw. box’ów) zakupionych

w ramach Zamówień objętych Usługą, na następujących zasadach:

 • zwrot opakowania Towarów (tzw. box’a) odbywa się za pośrednictwem operatora InPost i możliwy jest poprzez nadanie opakowania w paczkomacie,
 • Klientowi przysługuje jednorazowy bezpłatny zwrot opakowania Towaru zakupionego w ramach danego Zamówienia,
 • w celu zwrotu opakowania Towarów (tzw. box’a) Klient powinien skorzystać z otrzymanego od Sprzedawcy kodu nadania. Klient może również samodzielnie wygenerować nowy kod nadania korzystając z Konta w przypadku, kiedy kod otrzymany do Sprzedawcy utraci swoją ważność,
 • opakowanie Towaru należy umieścić w dowolnym, wybranym przez Klienta paczkomacie InPost wykorzystując w tym celu otrzymany od Sprzedawcy lub wygenerowany samodzielnie kod nadania,
 • w czytniku paczkomatu należy wybrać opcję „Mam kod nadania lub kod zwrotu” i wypełnić dane, następnie opakowanie Towaru (box) należy umieścić w skrytce, która otwiera się automatycznie po wprowadzeniu danych,
 • po zakończeniu procesu zwrotu, Klient otrzymuje 2 tokeny WCoin,

 

Aktywacja Usługi

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie Konta. Zapłata za Usługę WSmart może nastąpić

w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatora Płatności.

Aktywacja Usługi następuje w przypadku dokonania przez Klienta płatności za korzystanie z Usługi, przy użyciu Usługi Płatności - z chwilą uzyskania statusu płatności „Zakończona”.

W zależności od długości wybranego przez Klienta Okresu Rozliczeniowego cena nabywanej Usługi, wynosi odpowiednio:

 • 24,99 złotych brutto, przy opcji płatności za okres 1 miesiąca;
 • 8,99 złotych brutto miesięcznie, przy opcji płatności za okres 12 miesięcy, przy czym całkowita cena wynosi 107,88 zł brutto i jest pobierana jednorazowo z góry.

Aktywacja Usługi może nastąpić w dwóch opcjach – albo poprzez Sklep internetowy, niezależnie od składanego Zamówienia (Opcja 1) albo w trakcie procesu składania Zamówienia (Opcja 2).

Opcja 1: w celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien:

 • w Sklepie internetowym wybrać zakładkę „WSmart”,
 • zaznaczyć wybrany przez siebie Okres rozliczeniowy (wybrać przycisk „Wybieram” pod żądaną opcją),
 • a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wybrać przycisk "Finalizuj zamówienie" i zalogować się na swoje Konto albo je założyć,
 • zaakceptować Regulamin i dokonać płatności za Usługę, w ramach której Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności,
 • z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona”, na adres e-mail Klienta widniejący
 • w ustawieniach Konta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Usługa WSmart.

Opcja 2: w celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien:

 • w procesie składania Zamówienia (po zalogowaniu na swoje Konto albo jego założeniu), wybierając datę dostawy Towarów zaznaczyć wybrany przez siebie Okres rozliczeniowy (wybrać przycisk „Wybieram” pod żądaną opcją), a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wybrać przycisk "Dalej", zaakceptować Regulamin i wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 • dokonać płatności za Zamówienie, w ramach której Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności,
 • z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona”, na adres e-mail Klienta widniejący w ustawieniach Konta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Usługa WSmart.

Faktury za Usługę są wystawiane na aktualne dane podane w ustawieniach Konta Klienta. Faktura wysyłana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Klienta widniejący w ustawieniach Konta. Klient akceptując warunki Regulaminu akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur i faktur korygujących wystawionych przez Sprzedającego, potwierdzających zakup Usługi.

 1. Bonusy

Zawarcie przez Klienta umowy na Usługę uprawnia go do korzystania z Bonusów, jeżeli są one dostępne

w bieżącej ofercie promocyjnej Sprzedawcy.

Klient, który aktywował Usługę może być uprawniony do zakupu jednego rodzaju (jednego smaku) Towaru (lodów tradycyjnych) w obniżonej cenie. Co tydzień Sprzedawca przewiduje obniżenie ceny innego Towaru (smaku lodów tradycyjnych) dostępnego w Sklepie internetowym.

 1. Dane osobowe

Informacje na temat zakresu i sposobu zbierania oraz przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności -> https://willisch.pl/pl_PL/page/polityka-prywatnosci

 1. Reklamacje

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych

w regulaminach usług świadczonych przez Dostawców.

Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Sprzedającego

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.

Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu danych kontaktowych dostępnych pod adresem: https://willisch.pl/kontakt/.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 

 1. Odstąpienie od umowy na Usługę

Klient będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Usługa, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy,

w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, określone są

w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Konsumentowi należną kwotę,

z uwzględnieniem wybranej przez Konsumenta opcji płatności za świadczoną Usługę.

 1. Rozwiązanie umowy na Usługę

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi WSmart wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu.

W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Sklepu internetowego, szkodzą innym Klientom lub są sprzeczne z założeniami Usługi opisanymi w Regulaminie, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi, Sprzedawca ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Klienta albo wypowiedzenia umowy na Usługę.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi, a jej zwrot następuje z uwzględnieniem wybranej przez Klienta opcji płatności za świadczoną Usługę.

 1. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej willisch.pl w dziale „POMOC”

Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych, które wejdą w życie 1 marzec 2022 licząc od dnia poinformowania Klientów o zmianie w sposób określony powyżej, z zastrzeżeniem, że zmiany ceny za Usługę mają zastosowanie do kolejnych Okresów Rozliczeniowych, następujących po Okresie Rozliczeniowym w trakcie którego zmiana zostanie dokonana.

Klient zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może odmówić ich akceptacji poprzez złożenie rezygnacji z Usługi – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wiktoria@willisch.pl. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Klienta. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Klient będący konsumentem ma prawo:

 • skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”,
 • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.

Regulamin usługi WSmart

obowiązujący klientów, którzy kupili usługę do 12.01.2022 r.

 1. Definicje

Sklep internetowy - prowadzony w języku polskim serwis internetowy, dostępny pod adresem http://www.wiillisch.pl/, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów w postaci lodów tradycyjnych.

Sprzedawca / Sprzedający – osoba, która świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego lody Willisch https://willisch.pl/pl_PL/page/regulamin i niniejszym regulaminie, tj. WILLISCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (adres siedziby: ul. Skocka 22, 62-100 Wągrowiec), REGON: 382685097, NIP: 766-199-96-88.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w Regulaminie sklepu internetowego korzysta z oferty Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który korzysta ze Sklepu internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221 ustawy

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Konto - prowadzony dla Klienta przez Sprzedającego zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego.

Towar - asortyment i produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym – www.willisch.pl  ze szczególnym uwzględnieniem lodów tradycyjnych.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta na temat rodzaju i ilości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, którymi jest zainteresowany, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, jak również precyzujące przedmiot zamówienia, miejsce i formę dostawy Towaru oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży.

Umowa sprzedaży - umowa zawierana między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych Towarów, a Kupujący zobowiązuje się Towar odebrać oraz zapłacić umówioną cenę sprzedaży.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowań, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Bonus – dodatkowa korzyść, do których może być uprawniony Klient w związku z zakupem Usługi, po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedającego.

Kod – ciąg cyfr i znaków służący do jednorazowej aktywacji upustu cenowego na Zamówienie, po spełnieniu warunków określonych przez Sprzedającego.

Dostawca – podmiot świadczący usługi w ramach metod dostawy Towarów nabywanych przez Klienta.

Okres Rozliczeniowy – okres rozliczeniowy trwający odpowiednio 1 miesiąc albo 12 miesięcy

w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta.

Operator Płatności – podmiot świadczący usługę płatniczą opisanych w Regulaminie Sklepu internetowego lub załącznikach do tego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść znajduje się na stronie: willisch.pl

Regulamin Sklepu internetowego – regulamin sklepu internetowego lody Willisch, którego treść znajduje się na stronie https://willisch.pl/pl_PL/page/regulamin

Usługa WSmart lub Usługa – płatna usługa skierowana do Klientów obejmująca możliwość skorzystania, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty, z określonych zgodnie z Regulaminem metod dostawy Towarów nabytych w Sklepie internetowym i zwrotów opakowań Towarów – tzw. box’ów.

Usługa Płatności - usługa świadczona przez Operatora Płatności.

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi przez Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego.

Usługa pozwala na korzystanie przez Klienta na warunkach określonych w Regulaminie:

 • z udostępnionych przez Sprzedającego metod dostaw Towarów świadczonych przez Dostawców, bez konieczności ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy Towaru na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży;
 • z bezpłatnego zwrotu opakowania Towarów, na zasadach określonych w Regulaminie,
 • z Bonusu, na zasadach i warunkach określonych przez Sprzedawcę.

W ramach Usługi, Sprzedawca zapewnia Klientom dostawę Towarów przez Dostawców w ramach przesyłek kurierskich.

Dostawy realizowane w ramach Usługi mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Polski (tj.

z terytorium Polski na terytorium Polski).

Usługa nie może być wykorzystana w celu dalszej odsprzedaży lub nieodpłatnego udostępnienia

w Sklepie internetowym innym Klientom, co oznacza, że Usługa może być świadczona wyłącznie na rzecz

i na indywidualny użytek Klienta.

Usługa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie internetowym.

Usługa nie obejmuje realizacji dostaw Towarów. Usługi dostaw Towarów świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za terminowość dostawy Towarów.

Sprzedawca może za pomocą powiadomień na telefon (wiadomość SMS) na wskazany przez Klienta numer telefonu w ustawieniach Konta kierować informację zawierającą termin zakończenia Okresu Rozliczeniowego.

 1. Zakres Usługi WSmart

Klient może skorzystać z Usługi w zakresie dostawy bez ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty z tytułu dostawy tylko przy Zamówieniach, w których:

 • dostawa odbywa się na terytorium Polski,
 • dostawa odbywa się za pośrednictwem przesyłek kurierskich.

Klientowi, niezależnie od wybranego przez niego Okresu Rozliczeniowego, przysługuje nielimitowana liczba dostaw, o których mowa powyżej.

Sprzedawca zapewnia Klientowi bezpłatny zwrot opakowań Towarów (tzw. box’ów) zakupionych

w ramach Zamówień objętych Usługą, na następujących zasadach:

 • zwrot opakowania Towarów (tzw. box’a) odbywa się za pośrednictwem operatora InPost i możliwy jest poprzez nadanie opakowania w paczkomacie,
 • Klientowi przysługuje jednorazowy bezpłatny zwrot opakowania Towaru zakupionego w ramach danego Zamówienia,
 • w celu zwrotu opakowania Towarów (tzw. box’a) Klient powinien skorzystać z otrzymanego od Sprzedawcy kodu nadania. Klient może również samodzielnie wygenerować nowy kod nadania korzystając z Konta w przypadku, kiedy kod otrzymany do Sprzedawcy utraci swoją ważność,
 • opakowanie Towaru należy umieścić w dowolnym, wybranym przez Klienta paczkomacie InPost wykorzystując w tym celu otrzymany od Sprzedawcy lub wygenerowany samodzielnie kod nadania,
 • w czytniku paczkomatu należy wybrać opcję „Mam kod nadania lub kod zwrotu” i wypełnić dane, następnie opakowanie Towaru (box) należy umieścić w skrytce, która otwiera się automatycznie po wprowadzeniu danych,
 • po zakończeniu procesu zwrotu, Klient otrzymuje SMS’em Kod rabatowy do wykorzystania na kolejne Zamówienie w Sklepie internetowym,
 • Kod rabatowy zostanie przesłany do Klienta na numer telefonu podany w ustawieniach Konta w ciągu maksymalnie 12 godzin od dokonania zwrotu opakowania Towarów i jest ważny przez 30 kolejnych dni.

 

Aktywacja Usługi

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie Konta. Zapłata za Usługę WSmart może nastąpić

w drodze płatności dokonywanych za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatora Płatności.

Aktywacja Usługi następuje w przypadku dokonania przez Klienta płatności za korzystanie z Usługi, przy użyciu Usługi Płatności - z chwilą uzyskania statusu płatności „Zakończona”.

W zależności od długości wybranego przez Klienta Okresu Rozliczeniowego cena nabywanej Usługi, wynosi odpowiednio:

 • 24,99 złotych brutto, przy opcji płatności za okres 1 miesiąca;
 • 8,99 złotych brutto miesięcznie, przy opcji płatności za okres 12 miesięcy, przy czym całkowita cena wynosi 107,88 zł brutto i jest pobierana jednorazowo z góry.

Aktywacja Usługi może nastąpić w dwóch opcjach – albo poprzez Sklep internetowy, niezależnie od składanego Zamówienia (Opcja 1) albo w trakcie procesu składania Zamówienia (Opcja 2).

Opcja 1: w celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien:

 • w Sklepie internetowym wybrać zakładkę „WSmart”,
 • zaznaczyć wybrany przez siebie Okres rozliczeniowy (wybrać przycisk „Wybieram” pod żądaną opcją),
 • a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wybrać przycisk "Finalizuj zamówienie" i zalogować się na swoje Konto albo je założyć,
 • zaakceptować Regulamin i dokonać płatności za Usługę, w ramach której Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności,
 • z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona”, na adres e-mail Klienta widniejący
 • w ustawieniach Konta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Usługa WSmart.

Opcja 2: w celu aktywacji Usługi Użytkownik powinien:

 • w procesie składania Zamówienia (po zalogowaniu na swoje Konto albo jego założeniu), wybierając datę dostawy Towarów zaznaczyć wybrany przez siebie Okres rozliczeniowy (wybrać przycisk „Wybieram” pod żądaną opcją), a następnie wybrać przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • wybrać przycisk "Dalej", zaakceptować Regulamin i wybrać przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
 • dokonać płatności za Zamówienie, w ramach której Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności,
 • z chwilą potwierdzenia statusu płatności jako „Zakończona”, na adres e-mail Klienta widniejący w ustawieniach Konta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Usługa WSmart.

Faktury za Usługę są wystawiane na aktualne dane podane w ustawieniach Konta Klienta. Faktura wysyłana jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Klienta widniejący w ustawieniach Konta. Klient akceptując warunki Regulaminu akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur i faktur korygujących wystawionych przez Sprzedającego, potwierdzających zakup Usługi.

 1. Bonusy

Zawarcie przez Klienta umowy na Usługę uprawnia go do korzystania z Bonusów, jeżeli są one dostępne

w bieżącej ofercie promocyjnej Sprzedawcy.

Klient, który aktywował Usługę może być uprawniony do zakupu jednego rodzaju (jednego smaku) Towaru (lodów tradycyjnych) w obniżonej cenie. Co tydzień Sprzedawca przewiduje obniżenie ceny innego Towaru (smaku lodów tradycyjnych) dostępnego w Sklepie internetowym.

 1. Dane osobowe

Informacje na temat zakresu i sposobu zbierania oraz przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności -> https://willisch.pl/pl_PL/page/polityka-prywatnosci

 1. Reklamacje

Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Dostawców rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych

w regulaminach usług świadczonych przez Dostawców.

Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Sprzedającego

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta.

Reklamacje dotyczące Usług mogą być składane pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu danych kontaktowych dostępnych pod adresem: https://willisch.pl/kontakt/.

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 

 1. Odstąpienie od umowy na Usługę

Klient będący konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest Usługa, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zasady odstąpienia od umowy,

w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, określone są

w pouczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż

w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) zwraca Konsumentowi należną kwotę,

z uwzględnieniem wybranej przez Konsumenta opcji płatności za świadczoną Usługę.

 1. Rozwiązanie umowy na Usługę

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi WSmart wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu.

W przypadku, gdy działania Klienta naruszają postanowienia Regulaminu lub gdy Klient podjął jakiekolwiek działania, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Sklepu internetowego, szkodzą innym Klientom lub są sprzeczne z założeniami Usługi opisanymi w Regulaminie, bądź mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Sprzedawcę lub polegające na fałszowaniu danych w ramach Usługi, Sprzedawca ma prawo dokonać zawieszenia świadczenia Usługi na rzecz Klienta albo wypowiedzenia umowy na Usługę.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do czasu świadczenia Usługi, a jej zwrot następuje z uwzględnieniem wybranej przez Klienta opcji płatności za świadczoną Usługę.

 1. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej willisch.pl w dziale „POMOC”

Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych, które wejdą w życie 1 marzec 2022 licząc od dnia poinformowania Klientów o zmianie w sposób określony powyżej, z zastrzeżeniem, że zmiany ceny za Usługę mają zastosowanie do kolejnych Okresów Rozliczeniowych, następujących po Okresie Rozliczeniowym w trakcie którego zmiana zostanie dokonana.

Klient zostanie dodatkowo powiadomiony o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient może odmówić ich akceptacji poprzez złożenie rezygnacji z Usługi – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wiktoria@willisch.pl. Niezłożenie rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest uznawane za ich akceptację przez Klienta. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na świadczenie Usługi pomiędzy Klientem a Sprzedającym. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.

Klient będący konsumentem ma prawo:

 • skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”,
 • skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
 • wytoczyć powództwo przed właściwym sądem powszechnym.

 


Załącznik nr 1

Pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta oraz wzór

oświadczenia o odstąpieniu

Jeżeli jesteś konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi WSmart możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, przesyłając wiadomość e-mail na adres: wiktoria@willisch.pl

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Do zachowania terminu wystarczy, że przed jego upływem wyślesz oświadczenie.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja ………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi WSmart zawartej (opłaconej) w dniu …………………………………..

Imię i nazwisko: ………………………………………………………….

Login: …………………………………………………………

Polubienie

Dodano do ulubionych.

Usunięcie polubienia

Usunięto z ulubionych.

Ten box jest już pełen. Dodaj go do koszyka aby móc utworzyć kolejny.

Cookies!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności

Ok, zamknij